ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Kompleksowa obsługa prawna w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej Starostwa Powiatowego w Giżycku i organów powiatu (Uwaga - zmiany w treści ogłoszenia i w załącznikach)Drukuj informację Zamówienie publiczne: Kompleksowa obsługa prawna w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej Starostwa Powiatowego w Giżycku i organów powiatu (Uwaga - zmiany w treści ogłoszenia i w załącznikach)

Szczegóły informacji

Kompleksowa obsługa prawna w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej Starostwa Powiatowego w Giżycku i organów powiatu (Uwaga - zmiany w treści ogłoszenia i w załącznikach)

Status: ogłoszony

Tryb: na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r, poz.2164 ze zm.)

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Powiat Giżycki

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: WO.272.3.25.2019

Termin składania ofert / wniosków: 2019-09-17 10:00:00

Ogłoszono dnia: 2019-09-05 przez

Treść:

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NA OBSŁUGĘ PRAWNĄ
dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
 
 1. Zamawiający:
  Nazwa : Powiat Giżycki
  Adres: 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 14
  Telefon :87 428-59-58
  Fax: 87 428 55 06
  Adres e-mail: sekretarz @gizycko.starostwo.gov.pl
  Godziny urzędowania : poniedziałek od 8.00 do 16.00 ; wtorek –piątek od 7.30 do 15.30

  w oparciu o art.701 ustawy dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) ogłasza przetarg na obsługę prawną.
   
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego postępowania jest kompleksowa obsługa prawna w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej Starostwa Powiatowego w Giżycku i organów powiatu w zakresie ustawy z dnia 6 lipca 1982 o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2115; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1467 i poz. 2193 oraz z 2019 r. poz. 730) lub ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1513) w szczególności obejmująca:
  1. udzielanie bieżących wyjaśnień, konsultacji, porad prawnych pracownikom i radnym zakresie wykonywanych przez nich zadań oraz interpretowanie obowiązujących przepisów prawnych;
  2. sporządzanie na piśmie opinii prawnych i innych opracowań w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze od dnia złożenia na piśmie wniosku o wydanie opinii lub sporządzenie opracowania;
  3. opracowywania i opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów uchwał, umów, porozumień, aneksów, pism, wewnętrznych aktów normatywnych, projektów innych dokumentów w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia przekazania projektu dokumentu do analizy, chyba, że ze względu na potrzebę Zamawiającego zachodzi konieczność pilnego zaopiniowania dokumentu;
  4. pomoc w przygotowywaniu treści projektów umów, porozumień, decyzji, uchwał i innych dokumentów, a w sprawach skomplikowanych – ich opracowanie, tworzenie projektów umów nietypowych (nienazwanych);
  5. doradztwo merytoryczne w opracowywaniu zarządzeń wewnętrznych, regulaminów, instrukcji itp., w szczególności w związku ze zmieniającymi się przepisami prawa mającymi wpływ na funkcjonowanie powiatu;
  6. opiniowanie zasadności wszczynania bądź zaniechanie wszczęcia postępowania i zapewnienie reprezentowania Zamawiającego przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, kancelariami komorniczymi, innymi instytucjami publicznymi w zakresie toczących się na dzień zawarcia umowy spraw oraz nowych wszczętych po zawarciu umowy;
  7. reprezentowanie Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawach z zakresu zamówień publicznych;
  8. obsługę prawną rady powiatu i jej komisji oraz uczestnictwo w sesjach Rady, (co najmniej raz w miesiącu) i posiedzeniach komisji w miarę potrzeb,
  9. uczestnictwo lub reprezentacja Zamawiającego w negocjacjach prowadzonych podmiotami/osobami trzecimi, posiedzeniach komisji związanych z koniecznością udzielenia porad prawnych;
  10. doradztwa i reprezentowania kierownictwa urzędu oraz pracowników w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
  11. sporządzanie pism kierowanych do sądów i organów administracji, przygotowywanie projektów ugody,
  12. reprezentowanie Zamawiającego w sprawach sądowych, przed organami administracji publicznej i organami innych instytucji publicznych i prywatnych w tym występowanie w charakterze pełnomocnika procesowego i prowadzenie spraw w postępowaniu sądowym, egzekucyjnym i administracyjnym przed sądami, organami administracji rządowej i samorządowej;
  13. kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego w uzgodnieniu i pod nadzorem Zamawiającego;
  14. doradztwo prawne w zakresie wykonywania przez Zamawiającego jego praw i obowiązków lub praw i obowiązków związanych z członkostwem lub udziałem w organach osób prawnych lub innych jednostkach organizacyjnych działających na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
  15. sprawowanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności przysługujących powiatowi zasądzonych w postępowaniach z wykonawcami;
  16. podejmowanie wszelkich wymaganych prawem czynności, niezbędnych do skutecznej ochrony interesów Zamawiającego;
  17. doradztwo prawne w zakresie prowadzonych przez powiat inwestycji i remontów w szczególności w zakresie prawa budowlanego;
  18. obsługa prawna z zakresu prawa zamówień publicznych, w tym doradztwo i ekspertyzy w ramach prac komisji przetargowych oraz uczestnictwo w komisjach przetargowych organizowanych przez urząd lub jednostki organizacyjne powiatu;
  19. obsługa prawna projektów finansowanych/współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych funduszy i dotacji;
  20. doradztwo prawne dotyczące działalności jednostek organizacyjnych powiatu i spółek prawa handlowego;
  21. zorganizowanie co najmniej dwóch szkoleń w Giżycku dla pracowników starostwa na temat wskazany przez Zamawiającego;
  22. sporządzanie przynajmniej raz do roku ( w terminie do 30 września każdego roku) informacji ze stanu prowadzonych spraw sądowych i prowadzonych spraw z innymi instytucjami publicznymi;
  23. sporządzenie na dzień zakończenia umowy raportu końcowego z prowadzonych spraw, łącznie z opisem ich stanu zaawansowania;
  24. przekazanie w formie protokołu zdawczo-odbiorczego kolejnemu wybranemu przez powiat do obsługi prawnej Wykonawcy  wszystkich spraw będących w toku.
  25. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć obsługę prawną w:
   1. w siedzibie Zamawiającego w wymiarze  5 godzin tygodniowo (jeden dzień w tygodniu) oraz
   2. w siedzibie Zamawiającego raz w miesiącu 4 godziny (np. sesja) lub dwa razy (po 2 godziny) w dniach uzgodnionych z Zamawiającym a także,
   3. poza siedzibą Starostwa zgodnie z potrzebą Zamawiającego wynikającą z realizacji w/w zadań, w tym udzielania porad prawnych w formie telefonicznej lub mailowej, gdy zajdzie taka potrzeba.
  26. Obsługa prawna urzędu i organów powiatu winna być świadczona osobiście przez wskazanego w ofercie radcę prawnego lub adwokata.
  27. Zamawiający zapewni Wykonawcy w swojej siedzibie warunki biurowo – techniczne do wykonywania pracy (pomieszczenie, dostęp do telefonu, kserokopiarki, komputera,  itp.).
  28. W sytuacji konieczności zastępstwa osoby wykonującej obsługę prawną Zamawiającego, osoba zastępująca  zobowiązana jest posiadać kwalifikacje nie mniejsze niż osoba   zastępowana.
    
 3. Czas trwania zamówienia: 24 miesiące
   
 4. Termin i miejsce składania ofert:
  do  12 września  2019 r. 17 września  2019 r. do godz. 1000 
  1. osobiście w Starostwie Powiatowym w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, sekretariat pokój nr 13, lub
  2. przesłanie faxem na nr 87 428 55 06  lub
  3. pocztą elektroniczną na adres: sekretarz@gizycko.starostwo.gov.pl.
    
 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
  O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następuje warunki:
  1. Zamawiający uzna, że Wykonawca (właściciel/wspólnicy) spełnia w/w warunek, jeżeli posiada uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, zawodu adwokata zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 1982 r. o adwokaturze lub jest prawnikiem zagranicznym wykonującym stałą praktykę na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu pomocy prawnej przez prawników zagranicznych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wykonawca posiada wpis na listę potwierdzającą wykonywanie zawodu adwokata lub radcy prawnego prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych lub Okręgową Izbę Adwokacką.
   W/w działalność może być prowadzona przez indywidualną kancelarię prawną lub w formie spółki cywilnej lub spółek prawa handlowego.
   Na potwierdzenie spełnienia w/w warunku należy wraz z ofertą przedłożyć dokument właściwego organu korporacyjnego potwierdzającego uprawnienie do wykonywania zawodu radcy prawnego, zawodu adwokata lub prawnika zagranicznego.
  2. posiadają wiedzę i doświadczenie.
   Zamawiający uzna, że Wykonawca (właściciel/wspólnicy) spełnia w/w warunek, jeżeli Wykonawca wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie- co najmniej jedną umowę przez okres co najmniej 24 następujących po sobie miesięcy w zakresie obsługi prawnej przedmiotowo równoważnej z przedmiotem niniejszego zamówienia w jednostce samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa). Jeżeli usługa/i jest w trakcie wykonywania, okres co najmniej 24 miesięcy musi być zrealizowany na dzień składania ofert. Wykonawca załączy dowód potwierdzający, że umowa/y te zostały wykonane należycie.
   Na potwierdzenie spełnienia w/w warunku należy złożyć wykaz usług według wzoru określonego w Załączniku Nr 2 oraz referencje, że usługi zostały wykonane należycie, a w odniesieniu do nadal wykonywanych usług ciągłych,  dowód, że usługi są wykonywane należycie, wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem  terminu składania ofert. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego usługa wskazana w wykazie została wcześniej wykonana nie ma obowiązku przedkładania potwierdzenia, że przedmiot zamówienia wykonany został należycie.
   Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usług są poświadczenia a w przypadku gdy z uzasadnionych o obiektywnym charakterze przyczyn Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia – oświadczenie Wykonawcy.
  3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
   Zamawiający uzna warunek za spełniony, o ile Wykonawca dysponuje osobą/osobami, które będą osobiście obsługiwać Starostwo Powiatowe i organy powiatu w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia i posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego zgodnie z ustawą o radcach prawnych lub zawodu adwokata, zgodnie z ustawą Prawo o adwokaturze lub prawnika zagranicznego wykonującego praktykę na podstawie ustawy o świadczeniu pomocy prawnej przez prawników zagranicznych w RP.
   Wskazana osoba/osoby powinny legitymować się co najmniej 24 miesięcznym doświadczeniem dotyczącym osób (na dzień składania ofert), jako radca prawny, adwokat, prawnik zagraniczny w świadczeniu pełnej obsługi prawnej jednostek samorządu terytorialnego.
   Na potwierdzenie powyższego Wykonawca złoży oświadczenie dotyczące osób ujętych w wykazie, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich uprawnień zawodowych, doświadczenia do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Osoba wskazana do wykonywania obsługi będzie zobowiązana do wykonywania zasadniczego zakresu usługi tj. co najmniej pełnienia dyżurów w pełnym zakresie.
   Na potwierdzenie spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca złoży oświadczenia, wg wzoru określonego w Załączniku Nr 3, że osoby, którymi dysponuje Wykonawca i które będą wykonywać obsługę prawną Zamawiającego posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie w świadczeniu obsługi prawnej jednostek samorządu terytorialnego
  4. Wykonawca składa dokumenty w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną ( art. 23 ustawy PZP).
  5. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych.
    
 6. Warunki finansowania: Za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się wynagrodzenie ryczałtowe  wypłacane miesięcznie. 
   
 7. Kryteria oceny ofert:
  1. Cena:  70%
  2. Doświadczenia zawodowe:  30% (minimum 24 miesiące doświadczenia)
  3. Sposób oceny:
   1. najniższa cena – 70% według formuły:  (Cn/Cb) x 70% x 100 pkt. = C

    Cn - Cena oferty z najniższą ceną brutto miesięcznie
    Cb – cena  badanej oferty brutto miesięcznie
    C  - ilość punktów które uzyskała oferta w kryterium Cena

     
   2. Doświadczenia zawodowe - 30% według formuły:  (Dn/Db) x 30% x 100 pkt. = D   (Db/Dn) x 30% x 100 pkt. = D

    Dn – doświadczenie najwyższe wśród złożonych ofert - liczba miesięcy obsługi prawnej (liczone w pełnych miesiącach)
    Db – doświadczenie  badanej oferty - liczba miesięcy obsługi prawnej badanej oferty (liczone w pełnych miesiącach)
    D  - ilość punktów które uzyskała oferta w kryterium Doświadczenie

    C+D=W

    - łączna ilość punktów które uzyskała oferta w kryterium Cena i kryterium Doświadczenie

    Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna ofertę wykonawcy, który w obu kryteriach łącznie otrzyma najwyższą ilość punktów.
 8. Warunki rozpatrzenia oferty:
  Warunkiem rozpatrzenia oferty będzie złożenie oferty w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu, podpisanej przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy według wzoru, wskazanego w  Załączniku Nr 1.
   
 9. Uwagi:
  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia, w zakresie każdej z części, na każdym etapie prowadzonego postępowania;
  2. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Małgorzata Jasińska, tel. 87 428 59 58 wew. 31, e-mail: sekretarz@gizycko.starostwo.gov.pl
 
 
Załączniki:
Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – wykaz usług
Załącznik nr 3 – oświadczenie o wymaganych kwalifikacjach
Załącznik nr 4 – projekt umowy
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-09-05
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jasińska Data wprowadzenia do BIP 2019-09-05 14:45:55
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Data udostępnienia informacji: 2019-09-05 15:09:46
Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Maculewicz Data ostatniej zmiany: 2019-09-16 15:52:11
Artykuł był wyświetlony: 260 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu